ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број _10/2016_) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2017. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 27.09.2017. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕГРЕСА ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2017. ГОДИНИ

 

 1. Предмет:
 • избор корисника средстава за реализацију регресa за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње за 2017 годину, у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2017. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на подручју општине Осечина.
 1. Програм мера:
 • Регресирање полисе осигурања у износу до 30% вредности полисе коју пољопривредна газдинстава закључе са осигуравајућом кућом за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2017. години, а највише до 50.000,00 динара
 1. Услови

 Општи услови:

 • полиса осигурања мора бити закључена између пољопривредног газдинства и осигуравајуће куће у Србији у периоду од 01.01.2017. године до 30.10.2017. године.

Посебни услови:

  Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пољопривредном производњом и испуњавају следеће услове:

 • да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу у 2017. години;
 • да подносилац Захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
 • да је подносилац Захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према општинској управи Осечина;
 • да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2017. години;
 • Да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и рурални развој у протекле 3 године.
 1. Потребна документација:
 • фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2017. години;
 • фотокопија личне карте подносиоца пријаве;
 • потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
 • фотокопија картице наменског рачуна пословне банке;
 • фотокопија листа непокретности на ком се види катастарска парцела која се осигурава ( за осигурање усева, воћњака, вишегодишњих засада итд.);
 •  извод  из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о пријављеном сточном фонду ( уколико се осигурава основно стадо);
 • фотокопија полисе осигурања коју је носилац/члан пољопривредног газдинства закључио са осигуравајућом кућом;
 • изјаву носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену ( добија се у пољопривредној служби општине Осечина)
 1. Начин доделе субвенција:

Предвиђени износ средстава за ову врсту подстицаја који је опредељен Буџетом општине Осечина и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2017. годину износи 200.000,00 динара.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина- Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

Koнкурс ће трајати од  29.септембра до 09. октобра 2017.године

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

Општинско Веће општине Осечина,

Број:                              _, дана _27.09.2017 . год.

 

                                                                                         Општинско веће

                                                                                                                                  Председник

Драган Алексић

 

Scroll To Top