ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 37 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Локалног акционог запошљавања за 2017 годину и  члана 6. Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину (“Општински службени гласник“, број 10/2016), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 06.10.2017. године, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Захтев за стручну праксу –  zahtev za strucnu praksu 2017 – Захтев за стручну праксу


Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

 • до 12 месеци за приправнике са 180 или 240 ЕСПБ бодова

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив за реализацију програма Стручна пракса у 2017. години спроводи Општинска управа општине Осечина.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе општина Осечина:

 1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
 • 000,00 динара за лица са 180 или 240 ЕСПБ бодова
 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
 2. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита до висине једномесечне новчане помоћи.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

 • да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
 • да има најмање једно запослено лице;
 • да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:
  • има 180 или 240 ЕСПБ бодова
  • нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита
  • у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца
 • да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
  • има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
  • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Општина Осечина у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општинске управе Осечина
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
 • пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе
 • извод из закона/општег акта/ изјава послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
 • радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општинске управе Осечина;

Општинска управа Осечина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се Општинској управи Осечина, Карађорђева 78,Осечина, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у Општинској управи  Осечина или преузети са сајта www.osecina.com

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Уколико је захтев ѕа бројем лица на стручној пракси од стране послодаваца,   исти или једнак броју лица за која је општина Осечина определила средства у текућој буџетској години, бодовање се не врши већ Општинско веће општине Осечина доноси одлуку о закључивању уговора са послодавцима. Уговре са послодавцима, у име општине Осечина, оверава Председник општине.

Провера поднетих захтева

Општинска управа Осечина проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Општинска управа Осечина задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца.

Општинска управа Осечина задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом средствима .

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 3  незапосленa, доноси  општинско веће општине  Осечина.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Oпштина  Осечина  и послодавац у року до 45 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
 • доставља Општинској управи Осечина  извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • достави Општинској управи Осечина извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
 • омогући Општинској управи Осечина контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Општинску управу Осечина о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Општинској управи Осечина,  телефон: 014/451-158 или на сајту www.osecina.com

Конкурс ће бити отворен отворен до 23.10.2017. године.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Број:060-45/2017 од 06.10.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Драган Алексић

 

Scroll To Top