ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Едукације младих у вези безбедности саобраћаја

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Едукације младих у вези безбедности саобраћаја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-113/2019
Број одлуке: 404-13/2019
Датум: 15.03.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ауто-Сигнал д.o.o. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719, у поступку јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 04.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја бр. 404-13/2019, а дана 04.03.2019. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је 1 понудa.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

  1. Ауто-Сигнал д.o.o. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Ауто-Сигнал д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 250.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Ауто-Сигнал д.o.o. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719 и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Ауто -Сигнал д.o.o. Ваљево, ул. Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719

понуда бр.42 од 12.03.2019. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top