ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик

ОДЛУКУ о додели уговора: израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-3/2022
Број одлуке: 404-3/2022
Датум: 25.01.2022. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering д.о.о. Ваљево, ТЦ Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577 у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-3/2022, израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик, понуда бр. 11 од 21.01.2022. године.

Образложење
Наручилац је дана 13.01.2022. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик, бр. 404-3/2022, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општине Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је израда израда пројектно техничке документације рехабилитације локалног пута кроз место Јаловик
Назив и ознака из општег речника: 71240000-2 архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 2 понуђача:
1. MG ENGINEERING Марко Глишић ПР Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева 77/14, матични број 66317196, ПИБ 112733040
2. Aseco Engineering д.о.о. Ваљево, ТЦ Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Aseco Engineering д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђач није у систему ПДВ-а).
2. Понуђач MG ENGINEERING Марко Глишић ПР Ваљево понудио је цену у износу од 320.000,00 динара без ПДВ-а, (понуђач није у систему ПДВ-а).

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Aseco Engineering д.о.о. Ваљево понуда бр.11 од 21.01.2022. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач /

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Aseco Engineering д.о.о. Ваљево, ТЦ Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577.
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top