ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: набавка сигурносних седишта за новорођену децу

ОДЛУКУ о додели уговора: набавка сигурносних седишта за новорођену децу

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-2/2022
Број одлуке: 404-2/2022
Датум: 25.01.2022. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381 у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-2/2022, набавка сигурносних седишта за новорођену децу, понуда бр. 13 од 24.01.2022. године.

Образложење
Наручилац је дана 12.01.2022. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка сигурносних седишта за новорођену децу, бр. 404-2/2022, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општине Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децу
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 2 понуђача:
1. Графитва д.о.о. Ваљево, Карађорђева 118, матични број 21187640, ПИБ 109464964
2. Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Una Mega Shop ZTR Ваљево понудио је цену у износу од 499.800,00 динара без ПДВ-а.
2. Понуђач Графитва д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 625.800,00 динара без ПДВ-а.
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Una Mega Shop ZTR Ваљево понуда бр.13 од 24.01.2022. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач /

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Una Mega Shop ZTR Ваљево, Владике Николаја 35/А ламела Б, матични број63038202, ПИБ 107855381.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top