ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404 -40/2021
Број одлуке: 404 -40/2021
Датум: 25.10.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Металстил МГ Платичево, Жељезничка 59а, матични број 62537647, ПИБ 107155294, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-40/2021, набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“, добра, ознака из општег речника јавне набавке 39113600 клупе, 34928480 контејнери и канте за отпад, понуда бр. 120 од 22.10.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 13.10.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује набавка добара по пројекту “Да се грађани питају, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 39113600 клупе, 34928480 контејнери и канте за отпад бр. 404 -40/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је набавка добара по пројекту “Да се грађани питају“
Назив и ознака из општег речника 39113600 клупе, 34928480 контејнери и канте за отпад
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 828.333,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало два понуђача:
1. Металстил МГ Платичево, Жељезничка 59а, матични број 62537647, ПИБ 107155294
2. ПКМВПП Рустик Етно Мала Моштаница, Палих бораца 115, матични број 62575697 ПИБ 107205153

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: понуда понуђача ПКМВПП Рустик Етно Мала Моштаница је неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Металстил МГ Платичево, понудио је цену у износу 625.000,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Металстил МГ Платичево, понуда бр. 120 од 22.10.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Металстил МГ Платичево, Жељезничка 59а, матични број 62537647, ПИБ 107155294, понуда бр. 120 од 22.10.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Младенка Ненадовић

Scroll To Top