ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

ОДЛУКУ о додели уговора: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404 -39/2021
Број одлуке: 404 -39/2021
Датум: 26.10.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), в.д.начелника Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-39/2021, израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка, ознака из општег речника јавне набавке 71240000-2 архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања, понуда бр. 119 од 22.10.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 13.10.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71240000-2 архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања , бр. 404 -39/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са канализационом мрежом у варошици Пецка
Назив и ознака из општег речника 71240000-2 архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 950.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. Podroom System d.o.o. Крупањ, Владе Зечевића бр.3, ПИБ 107307031, матични број 20778237
2. Хидропројекат –саобраћај а.д. Београд, Веле Нигринове бр.16а, ПИБ 100280855,
матични број 07422768
3. Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: понуде понуђача Podroom System d.o.o. Krupanj и Хидропројекат-саобраћај а.д.Београд су неприхватљиве обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Еколог д.о.о. Београд, понудио је цену у износу 950.000,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Еколог д.о.о. Београд, понуда бр. 119 од 22.10.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Еколог д.о.о. Београд, Мицкијевићева бр.4, ПИБ 100165572, матични број 07786123, понуда бр. 119 од 22.10.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Младенка Ненадовић

Scroll To Top