ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Подношење програма у области спорта за 2019. годину
Подношење програма у области спорта за 2019. годину

Подношење програма у области спорта за 2019. годину

Спортски савез Осечина
Карађорђева 78
14 253 Осечина
Број: 66-1-8/2019
Датум: 05.11.2019. године

На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину („Општински службени гласник“ бр. 8/2019), Спортски савез Осечина расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За подношење програма у области спорта за 2019. годину

  1. Учесници Jавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2019. годину намењених пројектним активностима спортских организација (у даљем тексту : Јавни конкурс) могу бити организације и удружења која су регистрована на територији општине Осечина или своју активност реализују на територији општине Осечина и која су уписана у регистар код надлежног органа. Спортска организација, односно удружење, може поднети више пријава на Конкурс, а средства из буџета може добити за један програм активности.
  2. Пријаве на Јавни конкурс подносе се на посебном обрасцу, у канцеларији број 10 Општинске управе Осечина у којој се налази седиште Спортског савеза Осечина, на адреси ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина, или на писарници Општинске управе, или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:
СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА

“Не отварати – пријава на Јавни конкурс за одобравање и финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина за 2019. годину

Назив и адреса подносиоца пријаве на Јавни конкурс:________________________________

Контакт особа:____________________________

 

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

а) предлог пројекта,

б) оверене изјаве и прилоге из предлога пројекта,

в) доказ да рачун  спортске организације/удружења није у блокади,

г) решење о упису у регистар код надлежног органа.

  1. Наведени обрасци морају бити попуњени електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације, односно удружења. За преузимање поменутих образаца контактирати Спортски савез Осечина на телефон 014 / 451 – 311 локал 10, или на e-mail: sportskisavezosecina@gmail.com, или на интернет презентацији општине Осечина (www.osecina.com). Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.
  2. Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисија за доделу средстава спортским организацијама именована од Председника општине Осечина.
  3. Конкурсну документацију поднети у року од 15 дана од дана објављивања у листу „Напред“.

Predlog godisnjeg programa_2019.

 

Спортски савез Осечина
Председник,
Владимир Радивојевић

Scroll To Top