ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ
ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ

Република Србија
Општина Осечина
Жалбена комисија
Број 117-1/2018
Датум 14.11.2018.
Осечина

На основу члана 177. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), Жалбена комисија општине Осечина, 14.11.2018. године доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМСИЈЕ

члан 1.

Овим пословником уређују се начин рада Жалбене комисије општине Осечина (у даљем тексту: комисија) и друга питања значајна за њен рад.

члан 2.

Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника.

члан 3.

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

члан 4.

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

члан 5.

Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана, од којих је један председник Комисије.

члан 6.

Седиште Жалбене комисије је у Осечини, у ул. Карађорђева 78.

члан 7.

Председник представља Комисију; сазива седнице Комисије и њима, председава, потписује акте које доноси Комисија; стара се о томе да Комисија обавља своје послове сагласно прописима и благовремено; стара се о примени овог пословника и обавља друге послове одређене овим пословником.

члан 8.

Жалбена комисија ради и одлучује о питањима из своје надлежности на седницама.

Председник сазива седницу писменим позивом, по правилу, најмање три дана пре њеног одржавања. Позив садржи редни број седнице, дан, време и место њеног одржавања.

Уз позив члановима достављају се предлог дневног реда и материјали за седницу.

Изузетно, када постоје оправдани разлози за хитно поступање, седница

се може сазвати у року краћем од три дана, а материјали се могу доставити члановима и пред почетак седнице.

Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова.

члан 9.

Пошто председник отвори седницу, утврђује се њен дневни ред. Сваки члан може да предложи измене или допуне дневног реда.

Потом, председник ставља на гласање измењени или допуњени предлог дневног реда.

Изузетно, председник може да предлаже измене или допуне дневног реда до краја седнице.

Ако се дневни ред мења, прво се одлучује о предлогу да се нека тачка повуче с дневног реда, а потом о предлогу да се дневни ред допуни.

Предложени дневни ред може да се допуни ако су разлози за то настали пошто је седница већ била сазвана и ако су чланови упознати с материјалом који је с тим у вези.

Пошто се утврди дневни ред седнице усваја се записник с претходне седнице.

Члан може да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на самој седници.

О примедбама одлучује Комисија закључком.

члан 10.

О свакој седници Жалбене комисије води се записник, који се члановима доставља уз предлог дневног реда за наредну седницу.

У записник се уписује: редни број и датум седнице, ко је председавао седници, време почетка и завршетка седнице, , дневни ред седнице и одлуке о свакој тачки дневног реда.

Записник потписују председавајући седнице и овлашћено лице из Општинске управе.

члан 11.

Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема.

члан 12.

На интернет презентацији јединице локалне самоуправе објављују се мишљења о питањима која су најчешће предмет одлучивања Жалбене комисије, у складу са прописом о заштити података о личности.

Чланови Жалбене комисије су дужни да сва мишљења, у складу са прописом о заштити података о личности доставе организационој јединици Општинске управе надлежној за одржавање и ажурирање интернет презентацијe јединице локалне самоуправе.

члан 13.

Председник или члан Жалбене комисије ће бити изузет од вршења дужности у појединачном жалбеном поступку уколико постоји лични интерес који он, или с њиме повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем доношењу учествује.

Решење о изузећу члана Жалбене комисије доноси председник комисије.

Решење о изузећу председника Жалбене комисије доноси Веће.

Против решења о изузећу жалба није допуштена али може да се покрене управни спор.

Овим одредбама се не ограничава примена правила о изузећу прописана законом којим се уређује општи управни поступак.

члан 14.

Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу у року од 30 дана од дана завршетка календарске године, с тим што може подносити и друге извештаје када оцени да је то потребно.

члан 15.

Члану Жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен.

члан 16.

Члан жалбене комисије разрешава се ако несавесно врши своје дужности или ако је осуђен на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним дужности у жалбеној комисији.

Председник жалбене комисије разрешава се дужности председника ако је несавесно или неуспешно врши.

члан 17.

Жалбена комисија у свом раду користи печат пречника 32мм, са грбом Републике Србије у средини око кога је концентричним круговима на српском језику ћириличним писмом исписан текст „Република Србија, Општинска управа Осечина I “.

члан 18.

Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши Општинска управа.

члан 19.

Пословник се мења и допуњује одлуком.

Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника може поднети сваки члан Комисије.

Предлог се подноси у облику у коме се доноси одлука и мора бити образложен.

члан 20.

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли.

 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА

број 117-1/2018, дана 14.11.2018.године

Председник Жалбене комисије

___________________________

 

Scroll To Top