ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације за јавну набавку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић’
ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације за јавну набавку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић’

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације за јавну набавку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-29/2019
Дана:22.07.2019.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 19.07.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ”кључ у руке” достављамо вам следеће:

 

1.ПИТАЊЕ: У делу 2) Финансијски капацитет између осталог као услов сте навели:

да је бонитет понуђача за период (2016., 2017. и 2018.) скорингом оцењен као веома добар „ББ“ или бољи;

Уобичајена форма Скоринг извештаја који се добија од АПР се односи на период од 5 година, а како сте ви тражили извештај за 3 године, молимо вас да нам одговорите да ли је у питању штампарска грешка и да ли је прихватљиво приложити скоринг извештај за 5 година?

 

 ОДГОВОР:  Конкурсном документацијом је предвиђено да је потребно да понуђач достави извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.). То значи да је  прихватљиво да се приложи скоринг извештај за 5 година.

 

  1. ПИТАЊЕ: Уколико понуђач не стигне да добије бонитет (БОН-ЈН) и бонитетну оцену – Скоринг извештај за 2018. годину од АПР-а до момента предаје понуде, с обзиром на то да се на обраду годишњег извештаја може чекати дуже од 30 дана, да ли је прихватљиво да се  уместо бонитета (БОН-ЈН) и оцене бонитета – Скоринг извештаја који обухвата 2018. годину доставити Скоринг извештај који обухвата период од 2013-2017 године који је оцењен са “ББ” или бољи, БОН-ЈН за период који обухвата

2015-2017 годину и биланс стања и биланс успеха за 2018. годину?

 

ОДГОВОР: Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину.

 

 

3.ПИТАЊЕ: Везано за кадровске капацитете, молимо вас за информацију да ли ће бити прихватљиво уколико једно лице поседује више лиценци, односно да ли ће бити прихватљиво  да лице које ће бити именовано за одговорног пројектанта буде именовано и за одговорног извођача радова? Уколико није прихватљиво молимо Вас да нам образложите зашто није прихватљиво.

 

ОДГОВОР: Не постоји законско ограничење да лице које је именовано за одговорног пројектанта  не буде и именовано за одговорног извођача радова.Једини потребан услов да лице поседује уз лиценцу одговорног пројектанта и важећу лиценцу одговорног извођача радова (доказ да му није одузета лиценца у виду фотокопије потврде важности лиценце).

 

4.ПИТАЊЕ: –  Према Закону о раду, Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, лица ангажована од стране послодавца – Рад ван радног времена, по уговору о допунском раду (члан 202. ЗОР) која остварују накнаду о допунском раду нису обвезници плаћања доприноса за обавезно здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености, будући да су лица већ обвезници плаћања ових доприноса по основу запослења код другог послодавца. С тим у вези лица запослена по основу уговора о допунском раду не поседују “М образац- пријава, промена и одјава обавезног социјалног осигурања”.

Како сте у Конкурсној документацији у делу 4) Кадровски капацитет, Докази, тачка в),  као доказ о радном ангажовању навели да је уз фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању потребно доставити и “одговарајући М образац у складу са Законом о раду, односно законом о доприносима из обавезног социјалног осигурања”, а како наведени документ у складу са поменутим законом у случају допунског рада не постоји да ли ће бити прихватљиво да се као доказ о радном ангажовању достави само копија Уговора о радном ангажовању ван радног односа у складу са Законом о раду члан 197-202?

 

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђено да се, као доказ о радном ангажовању, за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача доставља уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду, односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. То значи да уколико лица не поседују М образац код послодавца није га потребно доставити. У том случају, доставља се копија Уговора о радном ангажовању ван радног односа.

 

5.ПИТАЊЕ: У обрасцу структура цене дато је да се попуни следеће:

Б.

ДИСРИБУТИВНИ ТОПЛОВОД СА ТОПЛОВОДНИМ ПРИКЉУЧЦИМА

1.

ЦЕНОМ ОБУХВАТИТИ СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО РАДОВЕ

комплет

1

2.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

комплет

1

3.

МАШИНСКИ РАДОВИ

комплет

1

4.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ – уземљење челине конструкције за ношење топловода преко реке

комплет

1

УКУПНО Б:

Наше питање је да ли треба попунити тачку 1, обзиром да она представља збир тачака 2, 3, 4 и да ли уколико се тачка 1 попуњава, исту не треба урачунати у збир поља у колони „УКУПНО Б“ ?

 

ОДГОВОР: Не треба попунити тачку 1 већ само тачке 2,3 и 4 и приказати укупну вредност  радова у колони „УКУПНО Б“.

 

6.ПИТАЊЕ: У обрасцу структура цене дато је да се попуни следеће:

Ц.

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА

ЦЕНОМ ОБУХВАТИТИ СВЕ АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО РАДОВЕ

комплет

1

1.

Пакетна индиректна ТП1 – 631 kW

комплет

1

2.

Пакетна индиректна ТП4 – 75 kW

комплет

1

3.

Пакетна индиректна ТП8 – 100 kW

комплет

1

4.

Пакетна индиректна ТП9 – 155 kW

комплет

1

УКУПНО Ц:

Наше питање је да ли је потребно попуњавати поља у колони „ЦЕНОМ ОБУХВАТИТИ СВЕ АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО РАДОВЕ“ обзиром да иста представља збир тачака 1, 2, 3 и 4 и уколико се иста попуњава да ли у том случају исту не треба узети у збир који се попуњава у колони „УКУПНО Ц“ ?

 

ОДГОВОР: Не треба попунити поље у колони „ЦЕНОМ ОБУХВАТИТИ СВЕ АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО РАДОВЕ већ само тачке 1,2,3 и 4 за израду пакетних индиректних подстаница (ценом треба обухватити све архитектонско-грађевинске,машинске и електро радове) и приказати укупну вредност  радова  у колони „УКУПНО Ц“.

 

7.ПИТАЊЕ: У конкурсној документаацији сте у делу Додатни услови под тачком 4.

Кадровски капацитет, Докази под тачком д) навели да је потребно доставити фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара (уз сваку лиценцу) и да фотокопије лиценци морају бити оверене печатом имаоца лиценце и његовим потписом.

Како Законом о заштити од пожара и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овчашћења није прописано да постоји печат за имаоца лиценци А, Б2, ЛТ2 и ЛТ3, самим тим печат за носиоце лиценци А, Б2, ЛТ2 и ЛТ3 не постоји. Молимо Вас дас нам потврдите да је у питању штампарска грешка.

 

ОДГОВОР: Потребно је доставити фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара(уз сваку лиценцу) и да фотокопије лиценци буду оверене потписом имаоца лиценце и евентуално печатомважеће лиценце које имаоц лиценце поседује ( уколико имаоц поседује више лиценци,довољно је изабрати једну од њих).Као валидан документ признаће се и само потписана фотокопија личне лиценце од стране имаоца лиценце пошто не постоји печат за  имаоца лиценци А,Б2,ЛТ2 и ЛТ3.

С поштовањем

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

председник

Драган Алексић

Scroll To Top