ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Уништавање комараца на територији општине Осечина

Уништавање комараца на територији општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-32/2019
Дана:02.07.2019.
ОСЕЧИНА

 ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде

  Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку: уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге.

Спецификација услуге:

  • узбијање одраслих форми комараца;
  • третман вршити са земље – адултицидни третман.;
  • дезинфекцију вршити на триторији општине Осечина у свим улицама у Осечини и Пецкој, као и на другим јавним површинама, односно локацијама, које су природно станиште комараца;
  • за услугу уништења одраслих форми комараца, са земље, треба користити биоцидни препарат (препарат мора бити уписан у листу биоцида);
  • комарце треба третирати два пута (у јулу и у августу) на поменутим површинама које износе 150 ха;
  • стручни надзор над извршењем услуге вршиће лице одређено од стране наручиоца.

Понуде доставити  до 10.07.2019. године до  12 часова.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Разматрање понуда је дана 10.07.2019.године у 12,30 часова, а избор најповољније понуде  извршиће се у року од 2 дана од дана разматрања понуда .  

                                                                    ОПШТИНСКА  УПРАВА ОСЕЧИНА

                                                                                          начелник

                                                                                   Милан Урошевић

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Општинска управа Осечина
Осечина, Карађорђева 78
Датум: 02.07.2019.г.
E-mail: soosecina@mts.rs
Тел: 014/451-158

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број 404-32/2019  од 02.07.2019.г.

 ПОНУДА

уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
Број личне карте (ако је понуђач физичко лице)
Име особе за контакт  
Електонска адреса понуђача (E-mail)  
Телефон  
Телефакс  
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за  потписиовање уговора  

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

уништавање комараца на територији општине Осечина, услуге

  

Укупна цена без ПДВ-а (за третирање површина два пута (у јулу и у августу)  
Износ ПДВ-а  
 Укупна цена  са ПДВ-ом (за третирање површина два пута (у јулу и у августу)

 

 
Место реализације Општина Осечина

 

Место: _____________                                                                     ______________________

име и презиме овлашћеног  лица

Датум: ______________                    М.П                                       _____________________

потпис

 

Scroll To Top