ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

Услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-17/2021
Број одлуке: 404-17/2021
Датум: 12.04.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Lege Artis Audit д.о.о. Београд, Уздинска 39, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у поступку јавне набавке : услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину, понуда број 65 од 07.04.2021.године.

Образложење

Наручилац је дана 30.03.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-17/2021, за јавну набавку набавка услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину, CPV: 79212000-3 ревизорске услуге, а дана 30.03.2021. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и упутио на три адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2020.годину
CPV: 79212000-3 ревизорске услуге
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. SMN audit & tax д.о.о. Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а/1/1, матични број 21487643, ПИБ 111473292
2. MLN audit & Advisory д.о.о. Нови Београд , Булевар Михајла Пупина 3, матични број —ПИБ 111245775
3. Lege Artis Audit д.о.о. Београд, Уздинска 39, матични број 21197041, ПИБ 109517009

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1.Понуђач Lege Artis Audit д.о.о.Београд понудио је цену у износу 245.000,00 динара без ПДВ-а
2. Понуђач SMN audit & tax д.о.о. Нови Београд понудио је цену у износу 275.000,00 динара без ПДВ-а
3. Понуђач MLN audit & Advisory д.о.о. Нови Београд понудио је цену у износу 290.000,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Lege Artis Audit д.о.о.Београд, заведена под бројем 65 и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, Маријана Деспотовић и Раде Манојловић
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Lege Artis Audit д.о.о. Београд, Уздинска 39, матични број 21197041, ПИБ 109517009, понуда број 65 од 07.04.2021.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top