ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину (“Општински службени гласник“, број 14/2021) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2022. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 22.06.2022. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ- ДОДЕЛУ ПОЧЕТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И РАЗВОЈ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за унапређење руралне економије- доделу почетне помоћи за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава додељује се пољопривреднику почетнику у једнократном износу до 150.000,00 динара, ради отпочињања пољопривредне производње на пољопривредном газдинству које је први пут регистровано у 2022-ој години. Новац се може употребити за набавку добара  и репроматеријала за отпочињање делатности.

  1. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева за доделу субвенције за унапређење руралне економије- доделу почетне помоћи за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава има лице кoje испуњава следеће услове:

– да има пребивалиште на територији општине Осечина;

– да је корисник средстава уписан у 2022. години по први пут као носилац газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју општине Осечина;

– да носилац пољопривредног газдинства има до 40 година старости;

– да има најмање 1 хектар земљишта у свом власништву или закупу као носилац газдинства;

– да се води  на евиденцији Националне службе за запошљавање;

– да је измирио сва потраживања на основу пореских обавеза према општинској управи Осечина;

– да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2022. години.

Право на доделу средстава не може се остварити у следећим случајевима:

– уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде Националне службе за запошљавање  у једнократном износу за самозапошљавање;

– да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања НСЗ и општине Осечина у претходне три године или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних програма НСЗ или општине Осечина за исту намену.

III.  ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Документација за подношење захтева:

1) извод из евиденције незапослених;

2) фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2022. години;

3) фотокопија личне карте;

4) фотокопија картице наменског рачуна пословне банке;

5) фотокопија поседовног листа или другог документа ( уговор о коришћењу или закупу) којим се доказује власништво над земљиштем;

6) потврда општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;

7) решење Управе за трезор да је први пут у 2022. години регистровано пољопривредно газдинство.

 

  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Субвенција за подршку пољопривредним газдинствима за унапређење примарне пољопривредне производње путем доделе бесповратних средстава и отпочињање пољопривредне делатности у 2022-ој години, одобрава се сваком пољопривредном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенције по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава и сразмерно подељен свим подносиоцима пријаве који испуњавају услове предвиђене конкурсом.

Предвиђени износ средстава за ову врсту подстицаја који је опредељен Буџетом општине Осечина и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2022. годину износи 750.000,00 динара.

 

  1. V. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Одлуку о одобравању субвенције за унапређење руралне економије- доделу почетне помоћи за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава доноси Општинско веће општине Осечина, на предлог Комисије коју образује начелник општинске управе Осечина.

Председник општине Осечина  и подносилац захтева у року до 7 дана од дана протека рока за подношење приговора, потписују уговор о међусобним правима и обавезама.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

  1. VI. ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА:

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:

– обавља регистровану делатност у трајању од најмање 24 месецa, почев од дана отпочињања обављања делатности;

– испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом;

– корисник је дужан да у року од 30 дана од дана закључења Уговора са Општином, достави копије готовинских и фискалних рачуна и уговора за купљену робу или извршене услуге  које су предмет инвестиције.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.

Сви потребни обрасци могу се преузети у општинској управи Осечина – Пољопривредној служби , II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити  отворен до 15.07.2022. године.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.

Рок за жалбу је 7 дана од дана објављивања резултата Конкурса на огласној табли општинске управе Осечина.

Текст Конкурса биће објављен на огласној табли општинске управе Осечина, недељном листу “Напред“ и на web страници општине Осечина www.osecina.com.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Број: 060-28 /2022, дана 22.06.2022. године

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола Томић с.р.

Scroll To Top