ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину (“Општински службени гласник“, број 14/2021) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2022. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 22.06.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ

 1. Предмет:
 • избор корисника средстава на основу Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје за развој пчеларства на територији општине Осечина у 2022. години, у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2022. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пчеларске производње на подручју општине Осечина.
 1. Програм мера:
 • Унапређење и развој пчеларства путем доделе бесповратних средстава при куповини нових кошница, ројева  и пчеларске опреме у износу до 50 % од вредности купљене опреме, не рачунајући износ ПДВ-а. Укупна вредност инвестиције за кошнице, ројеве  и пчеларске опремe не може бити већа од 60.000,00 динара без ПДВ-а.
 1. Услови

Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пчеларском производњом и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац захтева уписан као носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу у 2022. години;
 • да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
 • да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореских обавеза према општинској управи Осечина;
 • да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2022. години;
 • да је члан пчеларског удружења са седиштем на територији општине Осечина;
 • да има најмање 10 кошница уписаних у регистар сточног фонда код надлежне ветеринарске станице, а за пољопривреднике почетнике потврда пчеларског друштва да је у 2022. години први пут уписан у евиденцију;
 • Да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и руралног развоја у протекле 3 године.
 1. Потребна документација:
 • фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2022. години;
 • потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
 • фотокопија картице наменског рачуна пословне банке;
 • фотокопија личне карте.
 • изјаву носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену;
 • фотокопија чланске карте или потврда о чланству у неком од пчеларских удружења са територије општине Осечина са датумом од када је члан пчеларског удружења;
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о пријављеном сточном фонду или потврда надлежне ветеринарске станице о броју пчелињих друштава;
 • готовински рачун на име купљених кошница и/или пчеларске опреме који гласи на носиоца пољопривредног газдинства;
 • отпремница на име купљених кошница и/или пчеларске опреме која гласи на носиоца пољопривредног газдинства;
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом доставља се фискални исечак;
 • гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа.
 1. Начин доделе субвенција:

Субвенција за куповину  нових кошница, ројева  и/или пчеларске опреме, одобрава се сваком пољопривредном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенице по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава и сразмерно подељен свим подносиоцима пријаве који испуњавају услове предвиђене конкурсом.

 Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина – Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

 Конкурс ће бити отворен до 15.07.2022. године.

 Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина, недељном листу “Напред“ и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

 Општинско Веће општине Осечина,

Број: 060-28/2022, дана 22.06.2022. године

                                                                                                         Општинско веће

Председник

                                                                                                           Никола Томић с.р.

Scroll To Top