ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта рециклажног дворишта

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта рециклажног дворишта

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-15/2023
Број одлуке: 404-15/2023
Датум: 14.03.2023. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина бр. 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 – заједничка понуда, у поступку јавне набавке: израда пројекта рециклажног дворишта, понуда број 27 од 10.03.2023.године.

Образложење

Наручилац је дана 01.03.2023. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-15/2023, за јавну набавку израда пројекта рециклажног дворишта, CPV: 71320000-7 – услуге техничког пројектовања,  а дана 01.03.2023. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и упутио на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта рециклажног дворишта

CPV: 71320000-7 – услуге техничког пројектовања

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. Заједничка понуда: Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина бр. 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172
  2. СЕТ д.о.о. Шабац, Браће Недић бр.1, матични број 17526529, ПИБ 103109358

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач – заједничка понуда:  Институт Walter Koch до.о. Београд и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд,  понудио је цену у износу 750.000,00 динара без ПДВ-а

  1. Понуђач СЕТ д.о.о. Шабац понудио је цену у износу 805.000,00 динара без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Институт Walter Koch до.о. Београд и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, заведена под бројем 27 и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Институт Walter Koch до.о. Београд, Зарија Вујошевића бр.8, матични број 20368586, ПИБ 105393289 и  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд , Немањина бр. 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172 – заједничка понуда, понуда број 27 од 10.03.2023.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top