ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга ревизије

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-14/2023
Број одлуке: 404-14/2023
Датум: 14.03.2023. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Parker Russell д.о.о.    Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009, у поступку јавне набавке : услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2022.годину, понуда број 29 од 13.03.2023.године.

Образложење

Наручилац је дана 01.03.2023. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-14/2023, за јавну набавку набавка услуга ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2022.годину, CPV: 79212000-3 ревизорске услуге,  а дана 01.03.2023. године објавио је позив за подношење понуда на интернет страници Општинске управе Осечина и упутио на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је ревизије финансијских извештаја Општинске управе Осечина за 2022.годину

CPV: 79212000-3 ревизорске услуге

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 291.667,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. Parker Russell д.о.о. Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009
  2. MLN audit & Advisory д.о.о. Нови Београд , Булевар Михајла Пупина 3, матични број 21448460, ПИБ 111245775

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач Parker Russell д.о.о.   Београд,  понудио је цену у износу 249.000,00 динара без ПДВ-а

  1. Понуђач MLN audit & Advisory д.о.о. Нови Београд понудио је цену у износу 350.000,00 динара без ПДВ-а
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Parker Russell д.о.о.Београд, заведена под бројем 29 и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, Маријана Деспотовић и Раде Манојловић

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Parker Russell д.о.о.    Београд, Јабланичка 184a, матични број 21197041, ПИБ 109517009, понуда број 29 од 13.03.2023.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top