ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Контрола квалитета површинских вода у рекама II реда

Општинa Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке контрола квалитета површинских вода у рекама II реда – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2023,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2023 са Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, матични број 17272543, ПИБ 101899368.

Уговорена вредност јавне набавке износи 123.000,00 динара без ПДВ-а, односно 123.000,00 динара са ПДВ-ом (понуђач није у систему ПДВ-а)

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 246.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи  123.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.01.2023. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.03.2023. године.

Уговор је закључен до извршења предметне услуге .

Scroll To Top