ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о обустави поступка

ОДЛУКУ о обустави поступка

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 404-10/2023
Број одлуке: 404-10/2023
Датум: 13.03.2023 године

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о обустави поступка

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-10/2023, мониторинг амбијенталног ваздуха у Осечини и Пецкој, услуге.

Образложење

Наручилац је дана 17.02.2023. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује мониторинг амбијенталног ваздуха у Осечини и Пецкој, бр. 404-10/2023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је  мониторинг амбијенталног ваздуха у Осечини и Пецкој

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 600.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

Укупан број поднетих понуда износи 2.

  1. Заштита на раду и заштита животне средине “Београд“ д.о.о. Београд, матични број 07030266, ПИБ 100005037
  2. Анахем д.о.о. Београд, Моцартова 10, матични број 17615980  ПИБ 103604091

Понуђач Заштита на раду и заштита животне средине “Београд“ д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 1.584.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђач Анахем д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 1.144.000,00 динара без ПДВ-а;

Понуде понуђача Заштита на раду и заштита животне средине “Београд“ д.о.о. Београд  и Анахем д.о.о. Београд су неприхватљиве обзиром да понуде понуђача садрже понуђену цену већу од процењене вредности односно од вредности планиране Одлуком о буџету општине Осечина за 2023.годину.

  1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

4.Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка  у складу са чланом 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) обзиром да у поступку јавне набавке примљене две понуде за које је, након прегледа и стручне оцене понуда, утврђено да су неприхватљиве јер садрже понуђену цену већу од процењене вредности  .

На основу наведеног  а у складу са чланом 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top