ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Додела уговора за израду геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем
Додела уговора за израду геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем

Додела уговора за израду геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-39/2015

Број одлуке: 404-39/2015

Датум: 29.12.2015. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу, Биро за геолошка истраживања “Геобиро-Ва“ Ваљево, матични број 60240671, ПИБ 104488711, понуда број 64 од 25.12.2015. године.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 17.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-39/2015, за израду геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем и објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина, дана 17.12.2015. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, услуге.

Предмет јавне набавке је израда геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем, ознака из општег речника јавне набавке:71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 700.000,00 динара.

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 понуђача:

1.“Geourb Group“ д.о.о. Београд, ул.Ватрослава Јагића бр.14, матични број17513907, ПИБ103093927

2.“Геопут“ д.о.о. Београд, ул. Томе Росандића бр.2, матични број 17404571, ПИБ 100025818

3.Биро за геолошка истраживања “Геобиро-Ва“ Ваљево, ул.Косте Абрашевића бр.9, матични број 60240671, ПИБ 104488711

4.Центар М Геотехника“ д.о.о. Београд, ул.др.Нике Миљанића бр.7, матични број17455877, ПИБ 102612651

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи: 4 (четири).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

 

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Биро за геолошка истраживања “Геобиро-Ва“ Ваљево је понудио цену 360.000,00 динара без ПДВ-а
 2. Понуђач “Geourb Group“ д.о.о. Београд је понудио цену 411.000,00 динара без ПДВ-а
 3. Понуђач “Центар М Геотехника“д.о.о.Београд је понудио цену 688.000,00 дин.без ПДВ-а
 4. Понуђач “Геопут“ д.о.о. Београд је понудио цену 850.000,00 дин. без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Биро за геолошка истраживања “Геобиро-Ва“ Ваљево, заведена под бројем 64 и предложила наручиоцу његов избор.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дарко Грујичић председник, Величко Марковић члан, Сузана Глигорић, члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Биро за геолошка истраживања “Геобиро-Ва“ Ваљево, ул.Косте Абрашевића бр.9, матични број 60240671, ПИБ 104488711; понуда број 64 од 25.12.2015. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права (копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ) у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top