ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора за набавку материјала за канализациону мрежу
Одлука о додели уговора за набавку материјала за канализациону мрежу

Одлука о додели уговора за набавку материјала за канализациону мрежу

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-40/2015

Број одлуке: 404-40/2015

Датум: 29.12.2015. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу“Крушик Пластика“ а.д. Осечина, Пере Јовановића Комирићанца бр.35, матични број 07219792, ПИБ 101597261, понуда број 67 од 25.12.2015. године.

 

Образложење

 

Наручилац је дана 17.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-40/2015, за набавку материјала за канализационз мрежу и објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина, дана 17.12.2015. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, добра.

Предмет јавне набавке је набавка материјала за канализациону мрежу, ознака из општег речника јавне набавке:44163130-канализационе цеви

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 4.200.000,00 динара.

 

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1.“Унипрогрес“ д.о.о. Рума, Владимира Назора бб, матични број 08240841, ПИБ 101342134

2.“Дал“ д.о.о. Осечина, Пере Јовановића Комирићанца бр.29, матични број 07947062, ПИБ 101598609

3.“Крушик Пластика“ а.д. Осечина, Пере Јовановића Комирићанца бр.35, матични број 07219792, ПИБ 101597261

 

3. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи: 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач “Крушик Пластика“ а.д. Осечина је понудио цену 3.318.000,00 динара без ПДВ-а
  2. Понуђач “Унипрогрес“ д.о.о. Рума је понудио цену 3.500.850,00 динара без

ПДВ-а

  1. Понуђач “Дал“ д.о.о. Осечина је понудио цену 3.630.000,00 дин.без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Крушик Пластика“ а.д. Осечина, заведена под бројем 67 и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дарко Грујичић председник, Величко Марковић члан, Сузана Глигорић, члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу“Крушик Пластика“ а.д. Осечина, Пере Јовановића Комирићанца бр.35, матични број 07219792, ПИБ 101597261; понуда број 67 од 25.12.2015. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права (копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ) у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top