ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка садница за пошумњавање

ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка садница за пошумњавање

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-31/2018
Број одлуке: 404-31/2018
Датум: 05.11.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178, понуда број 97 од 26.10.2018. године.

Образложење

Наручилац је дана 23.10.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 404-31/2018 за јавну набавка садница за пошумњавање, добра, а дана 23.10.2018. године позив за подношење понуда послат је на три адресе и објављен на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује -добра.

 Предмет јавне набавке је набавка садница за пошумњавање

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

1. ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178

2. ”Eco-Nimi” Зрењанин , пољопривредно газдинство Слађане Ребић бр.801542025152

3. Расадник ”Оморика” Сремчица, Породице Јосиповић бр.8, Сремчица, матични број 56493387, ПИБ 103262041

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач ”Micelini” д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу од 249.956,00 дин.

2. Понуђач Расадник ”Оморика” Сремчица понудио је цену у износу од 323.500,00 дин.

3. Понуђач ”Eco-Nimi” Зрењанин, понудио је цену у износу од 330.100,00 дин.

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ”Micelini” д.о.о. Ваљево, заведена под бројем 97, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, заменик председника комисије, Душан Вучићевић члан комисије и Небојша Станојевић члан комисије

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ”Micelini” д.о.о. Ваљево , Рајковачка 17, матични број 06240178, ПИБ 10706240178, понуда број 97 од 26.10.2018. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top