ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење

Општина Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-12/2018
Датум:01.11.2018. године

  На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ набавка материјала за јавно осветљење број 404-12/2018 од 28.03.2018. године

1. Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о набавци материјала за јавно осветљење, добра, број 404-12/2018 закључен дана 28.03.2018. године, и то чл.3. став 1. уговора тако што се уговорена вредност добара која су предмет уговора повећава за 40.783,50 динара без ПДВ-а, и износи 856.453,50 динара без ПДВ-а

( због повећања обима предмета набавке услед повећаног броја добара)

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је набавка материјала за јавно осветљење ознака из општег речника набавке: 34928500-опрема за уличну расвету

3. Првобитна вредност Уговора  износи 815.670,00 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност Уговора је 856.453,50 динара без ПДВ-а.

5. Разлог за измену уговора је Захтев од 01.11.2018. године, којим извршилац због повећаног броја кварова и потребе за набавком компоненти за одржавање уличне расвете.

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% . С обзиром на то да су у конкретном случају вишкови добара уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове добара , тако да је износ од 40.783,50 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишка добара, у односу на 815.670,00 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност добара, у границама прописаног ограничења.

7. Основ за измену Уговора је члан 115.ст. 1. Закона о јавним набавкама .

8. Анекс Уговора о набавци материјала за јавно осветљење, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних

набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Scroll To Top