ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца
ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца

ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца

На основу члана 25. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010- Одлука УС и 54/2011) и на основу члана 50, 51. став 1 Одлуке о месним заједницама („Општински службени гласник“, бр. 2/09, 3/10), разматрајући предлог кандидата за члана Савета у МЗ Плужац, број 5/2018 од 30.10.2018. године, Општинска изборна Комисија на седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1.ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог кандидата Озрена Павић из Плушца, ЈМБГ 2309956771836, број 5/2018 од 30.10.2018. године, за члана Савета МЗ Плужaц на допунским изборима за чланове савета Месних заједница, заказаним за 4.11.2018 године, предлагача Групе грађана исте Месне заједнице, чији је овлашћени представник Коса Гавриловић из Плушца, као неблаговремен.

2. Примерак решења доставити овлашћеном представнику предлагача и кандидату.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о расписивању допунских избора за чланове савета месних заједница у општини Осечина, објављеној у „Општинском службеном гласнику“, бр.6/2018 расписани су допунски избори за чланове савета Месних заједница за 4.11.2018.године. Истом одлуком утврђено је да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 27.09.2018.године и да се предлог кандидата подноси Општинској изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Чланом 25. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да када изборна комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено, донеће решење о њеном одбацивању.

Чланом 50. Одлуке о месним заједницама прописано је да се предлог кандидата подноси Општинској изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Предлог кандидата Озрена Павић из Плушца поднет је дана 30.10.2018.године, а обзиром да је рок за ову изборну радњу истекао 19.10.2018.године, Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 31.10.2018. године, донела је решење о одбацивању предлога као неблаговременог.

Имајући предње у виду, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Правна поука: Против овог решења може се уложити приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа по пријему истог.

У Осечини, дана 31.10.2018. године, број 013-4-9/2018

О п ш т и н с к а и з б о р н а К о м и с и ј а

                                                                                                                ЗА КОМИСИЈУ

  Верица Ерић, с.р.

Scroll To Top