ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-32/2018
Број одлуке: 404-32/2018
Датум: 07.11.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, Војводе Мишића бр. 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460, понуда бр.100 од 31.10.2018. године, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м – идејни пројекат и пројекат за извођење

Образложење

Наручилац је дана 25.10.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м – идејни пројекат и пројекат за извођење, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, бр. 404-32/2018, а дана 25.10.2018. године позив за достављање понуда достављен је поштом на три адресе и објављен на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200 м – идејни пројекат и пројекат за извођење

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

1.“Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, Војводе Мишића бр. 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460

2.“Ваљевоплан“ из Ваљева, Узун Миркова бр.2/2, матични број 55835560, ПИБ 102946887

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

  1. Понуђач “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 480.000,00 динара без ПДВ-а
  2. Понуђач “Ваљевоплан“ из Ваљева понудио је цену у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Жељко Андрић заменик члана Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, Војводе Мишића бр. 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460, понуда бр.100 од 31.10.2018. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top