ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда Стратегије туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

Израда Стратегије туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-27/2019
Број одлуке: 404-27/2019
Датум:14.06.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Агенција за консалтинг и менаџмент ”Саветник у туризму” Београд- Раковица, Боже Бауцала 20/3, ПИБ 106220955, матични број: 61811273, у поступку јавне набавке израда Стратегије туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024 – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 05.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда Стратегије туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024,

бр. 404-27/2019,  а дана 05.06.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда Стратегије туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. Агенција за консалтинг и менаџмент ”Саветник у туризму” Београд- Раковица, Боже Бауцала 20/3, ПИБ 106220955, матични број:61811273
 2. Предузеће D and P д.о.о., Београд, Гундулићева 6, ПИБ 108895126, матични број 21089001
 3. Бранислав Савић ПР Продукција и организација креативно уметничких догађаја Агенција Brain Gain Београд – Врачар, Јужни булевар 3а, ПИБ 109517252, матични број 64228790

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Агенција за консалтинг и менаџмент ”Саветник у туризму” Београд- Раковица, понудио је цену у износу од 000,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понђач Бранислав Савић ПР Продукција и организација креативно уметничких догађаја Агенција Brain Gain Београд понудио је цену у износу од 590.000,00 дин.без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 3. Предузеће D and P д.о.о., Београд понудио је цену у износу од 615.000,00 дин.без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача  Агенција за консалтинг и менаџмент ”Саветник у туризму” Београд- Раковица  и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Светозар Гачић члан и Сузана Глигорић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Агенција за консалтинг и менаџмент ”Саветник у туризму” Београд- Раковица, Боже Бауцала 20/3, ПИБ 106220955, матични број:61811273, понуда бр.112 од 05.06.2019.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top