ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)
Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)

Постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-26/2019
Број одлуке: 404-26/2019
Датум:14.06.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, у поступку јавне набавке постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини) – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 05.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини), бр. 404-26/2019,  а дана 05.06.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини), услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 291.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
  2. Марђо д.о.о. Ваљево, Синђелићева 48, матични број 20304448, ПИБ 105068756

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Сопот, понудио је цену у износу од 289.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Понђач Марђо д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 350.000,00 дин.без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Сопот и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.115 од 12.06.2019.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top