ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини
Извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини

Извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 18/18)

1.Назив и адреса интернет странице наручиоца: општине Осечина, Карађорђева 78, www.osecina.com

  1. Врста наручиоца: јавна установа

3.Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : Извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске хале у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45262700 – адаптација зграда;

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки : 05.04.2018.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 19.04.2018.године.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда до 25.04.2018.године до 12,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације :конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 25.04.2018.године до 12,00 часова, у затвореној коверти на адресу Спортски центар Осечина, Болничка 1/1, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 18/18- Извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске хале у Осечини, радови,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 25.04.2018. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Спортског центра Осечина, Болничка 1/1 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Драган Перишић 014/451-922 , 064/8136896 и 065/8570996, e-mail: scosecina@yahoo.com

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Спортски центар Осечина, osecina.com

објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 18/18, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности je извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45262700 – адаптација зграда;

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу, пословног, техничког и кадровског капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Спортског центра Осечина www.osecina.com

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Спортски центар Осечина, Болничка 1/1, сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 23.04.2018. године до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 23.04.2018. године у 1230 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Спортски центар „Осечина“, Болничка 1/1.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 (десет) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити од Драгана Перишића, Спортски центар „Осечина“, од 8,00 до 15,00 часова , 065/ 8570996 (тел), scosecina@yahoo.com (мејл) , www.osecina.com

SC konkursna dokumentacija – izmene

SC konkursna dokumentacija – izmene

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Број:18/18

Дана:19.04.2018.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

 У вези са захтевом од 18.04.2018. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку реконструкција-доградња спортске хале у Осечини достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:“Да ли у погледу испуњености досатних услова за пословни капацитет морамо доставити све стране уговора и окончаних ситуација или само прву и последњу страну истих?

 ОДГОВОР: “ потребно је доставити све стране уговора а код окончаних ситуација само прву и последњу страну.“

С поштовањем

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА

директор

Драган Перишић

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
Број:18/18
Дана:20.04.2018.
ОСЕЧИНА
ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

 У вези са захтевом од 12.04.2018. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку реконструкција-доградња спортске хале у Осечини достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:“провером на порталу јавних набавки и увидом у измену плана јавних набавки који сте усвојили дана 15.03.2018. године установили смо да се у наведеној актуелној измени плана плана јавних набавки не налази јавна набавка “ извођење радова на реконструкцији и доградњи Спортског центра у Осечини“ .На основу чл.51.став3.Закона о јавним набавкама наведено је да План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења. Према наведеном члану закона у обавези сте да сваку измену и допуну плана јавних набавки објавите на портал. Молимо вас да у складу са Законом о јавним набавкама извршите измену и допуну плана јавних набавки и објавите на порталу јавних набавки.

 ОДГОВОР: Спортски центар Осечина имао је технички поблем са мрежом и доменом и предметну измену плана није могао због истих објавити те је јавна набавка објављена на порталу јавних набавки општине Осечина. Технички проблеми су отклоњени данас 20.04.2018. године и предметне измене Плана јавних набавки ће бити објављене.“

С поштовањем

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОСЕЧИНА

директор

Драган Перишић

Scroll To Top