ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка
Мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка

Мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-36/2017
Број одлуке: 404-36/2017
Датум: 15.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад,  Косте Рацина 19, матични број 08775265, ПИБ 102291652 у поступку јавне набавке мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 04.12.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка бр. 404-36/2017,  а дана 04.12.2017. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је мерење буке ради зонирања насеља Осечина и Пецка Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 200.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2  понуђача:

1.Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, Косте Рацина 19, матични број 08775265, ПИБ 102291652

2.Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Школска 3, матични број 8112517, ПИБ 101708085

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

  1. Понуђач Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад понудио је цену у износу од 149.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Понуђач Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад понудио је цену у износу од 190.000,00 дин. без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Жељко Андрић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, Косте Рацина 19, матични број 08775265, ПИБ 102291652, понуда од 08.12.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top