ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

Мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-30/2019
Број одлуке: 404-30/2019
Датум:27.06.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу је Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543, ПИБ 101899368, понуда бр.120 од 24.06.2019. године, у поступку јавне набавке мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 17.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке,

мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој, услуге, бр. 404-30/2019,  а дана 17.06.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 340.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 понуђач:

  1. Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543, ПИБ 101899368

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Завод за јавно здравље Ваљево,  понудио је цену 050,00 дин без ПДВ-а (јединична цена за два мерна места)  односно за два мерења (летње и зимско)  330.100,00 динара без ПДВ-а (понуђач није у  систему ПДВ-а)
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача завод за јавно здравље Ваљево и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник Комисије,   Жељко Андрић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543, ПИБ 101899368, понуда бр.120 од 24.06.2019. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

Милан Урошевић

Scroll To Top