ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Надзор извођења радова на регулацији реке Пецка

Надзор извођења радова на регулацији реке Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-31/2019
Број одлуке: 404-31/2019
Датум:28.06.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу је ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10  3/I/ПП8, матични број 20263644, ПИБ 104887158, понуда бр.122 од 25.06.2019. године, у поступку јавне набавке услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 18.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке,

услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка, услуге, бр. 404-31/2019,  а дана 18.06.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3 понудe.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора извођења радова на регулацији реке Пецка

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 460.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 3 понуђачa:

 1. Шумадија Пројект д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 29/9, матични број 17614827, ПИБ 103610012
 2. ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10 3/I/ПП8, матични број 20263644, ПИБ 104887158
 3. Инкопројект инжењеринг Лесковац, Бранислава Нушића бр.3/5, матични број 65312573, ПИБ 111291666

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд , понудио је 1,87% у односу на уговорену вредност   радова
 2. Понуђач Шумадија Пројект д.о.о. Параћин понудио је 2,069% у односу на уговорену вредност   радова
 3. Понуђач Инкопројект инжењеринг Лесковац, Параћин понудио је 1,99% у односу на уговорену вредност   радова

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник Комисије,   Жељко Андрић заменик члана Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10  3/I/ПП8, матични број 20263644, ПИБ 104887158, понуда бр.122 од 25.06.2019. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана

од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

 

Scroll To Top