ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

Наручилац: Општинска управа Осечина
Број:404-12/2021
Датум:18.03.2021
Осечина

На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, ЈН бр.404-12/2021

О б р а з л о ж е њ е
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.
Предмет јавне набавке је набавке услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева
Процењена вредност јавне набавке је 780.000,00 динара без ПДВ-а.
Основни подаци о понуђачима:
1. ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460
2. Хабитат Р.Б. Ваљево, Војводе Мишића 16, матични број 17547038, ПИБ 103251958

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
– Понуда понуђача ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, је непотпуна приложена је Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта а није приложен образац понуде и као таква је неприхватљива и одбија се
– Понуда понуђача Хабитат Р.Б. д.о.о. Ваљево одбија се као неприхватљива обзиром да прелази износ процењене вредности
Процењена вредност износи 780.000,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи 800.000,00 дин.без ПДВ-а.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Осечина . Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавбих набавки.

Објавити на:
– интернет страници наручиоца
Одговорно лице
_____________________

Scroll To Top