ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Закључен уговор: Набавка геодетске услуге

Закључен уговор: Набавка геодетске услуге

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, број ЈН 404-8/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-8/2021 са Тесла систем 2016, Осечина, Војводе Степе 4б, матични број 64395254, ПИБ 109739970

Уговорена вредност јавне набавке износи 833.333,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 115.820,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена), а најнижа износи 54.306,00 дин.без ПДВ-а (јединична цена).

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 19.02.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 08.03.2021. године.

Уговор је закључен до 31.12.2021. године

Scroll To Top