ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Закључен уговор: Набавка канцеларијског материјала

Закључен уговор: Набавка канцеларијског материјала

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-7/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-7/2021 са понуђачем Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381
Уговорена вредност јавне набавке износи 624.240,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 735.540,00 динара, а најнижа износи 624.240,00 дин динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 19.02.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 08.03.2021. године.

Уговор је закључен до 31.12.2021.године.

Scroll To Top