ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

О Д Л У К А о обустави поступка јавне набавке

Наручилац: Општинска управа Осечина
Број:404-9/2021
Датум:15.03.2021
Осечина

На основу чл.147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја, ЈН бр.404-9/2021

О б р а з л о ж е њ е
Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.
Предмет јавне набавке је набавке услуга едукације младих у вези безбедности саобраћаја
Процењена вредност јавне набавке је 166.666,00 динара без ПДВ-а.
Основни подаци о понуђачима:
1. STOP SPEED доо Уб, ул.Алексића Имање бр.7 , матични број 20514469 ПИБ 106022587
2. Болид доо Лајковац, Војводе Мишића бр.2, матични број 07641036, ПИБ 101938788
3. Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, ул.Владике Николаја 50, матични број 07635877, ПИБ 101901719

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
– понуда понуђача Ауто-Сигнал о. д. Ваљево, заведена под бројем 52, неприхватљива обзиром да је понуђена вредност већа од процењене вредности;
Процењена вредност износи 166.666,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи
250.000,00 дин.без ПДВ-а.
– понуда понуђача Болид доо Лајковац, заведена под бројем 51, неприхватљива обзиром да је понуђена вредност већа од процењене вредности;
Процењена вредност износи 166.666,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи
330.000,00 дин.без ПДВ-а.
– понуда понуђача STOP SPEED доо Уб, заведена под бројем 52, неприхватљива обзиром да је понуђена вредност већа од процењене вредности;
Процењена вредност износи 166.666,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи
375.000,00 дин.без ПДВ-а.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Осечина . Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавбих набавки.

Објавити на:
– интернет страници наручиоца
Одговорно лице
_____________________

Scroll To Top