ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина, добра, ознака из општег речника јавне набавке:09100000-горива  ЈН 404-13/2020 наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-13/2020 са НИС а.д. Nови Сад ,Народног фронта 12, матични број 20084693, ПИБ 104052135

Уговорена вредност јавне набавке износи  1. 054.458,33 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Ред.бр. понуђач Цена-

пондера

Бр.бенз.станица на терит.РС -пондера Укупно

пондера

1. НИС а.д. Nови Сад 70 30 100

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 03.03.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.03.2020. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020.године.

Scroll To Top