ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте

ОДЛУКУ о додели уговора: Услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-15/2020
Број одлуке: 404-15/2020
Датум: 17.03.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Студио Алфа д.о.о. Крупањ, 1. маја бр.1, матични број20365439, ПИБ 105426204, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-15/2020, услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте (котларница на чврсто гориво), понуда бр. 37 од 16.03.2020. године.

Образложење
Наручилац је дана 06.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте (котларница на чврсто гориво), услуге, бр. 404-15/2020, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је три понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је услуга пројектовања котларнице за стамбене објекте (котларница на чврсто гориво)
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.666,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. Инграл Неимар д.о.о. Љубовија, Омладинска бб, матични број 20388030, ПИБ 105456021
2. Студио Алфа д.о.о. Крупањ, 1. маја бр.1, матични број20365439, ПИБ 105426204
3. Mep Design Studio Суботица, Алеја М.Тита 14/19, matični broj 65118394, PIB 110992616

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Студио Алфа д.о.о. Крупањ, понудио је цену у износу 415.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Инграл Неимар д.о.о. Љубовија, понудио је цену у износу 440.000,00 дин. без ПДВ-а
3.Понуђач Mep Design Studio Суботица, понудио је цену у износу 495.000,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Студио Алфа д.о.о. Крупањ, понуда бр.37 од 16.03.2020. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Студио Алфа д.о.о. Крупањ, 1. маја бр.1, матични број20365439, ПИБ 105426204, понуда бр. 37 од 16.03.2020. године
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top