ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке канцеларијског материјала

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавке канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-12/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-12/2020 са понуђачем Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381
Уговорена вредност јавне набавке износи 455.400,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде. Понуде понуђача ГрафитВа д.о.о. Ваљево и IDACO 014 д.о.о. Ваљево су неблаговремене и као такви нису узете у разматрање.

Највиша понуђена цена износи 455.400,00 динара, а најнижа износи 455.400,00 дин динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 02.03.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 09.03.2020. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020.године.

Scroll To Top