ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-10/2018
Број одлуке: 404-10/2018
Датум:23.02.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд, Северни булевар бр.6, матични број 21202533, ПИБ 109563297 у поступку јавне набавке израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина за период 01.01.2018-31.12.2022. године – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 12.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина за период 01.01.2018-31.12.2022. године, бр. 404-10/2018, а дана 12.02.2018. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници општине Осечина www.osecina.com

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда нацрта Акционог плана безбедности саобраћаја општине Осечина за период 01.01.2018-31.12.2022. године, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд , матични број 21202533, ПИБ 109563297
  2. Предузетник Бранка Бурсаћ Врањеш Нови Бановци, Светосавска 1а/б/26 , матични број 64809253, ПИБ 110322804

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач – FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд понудио је цену у износу од 480.000,00 дин. без ПДВ-а

2.Понуђач – предузетник Бранка Бурсаћ Врањеш Нови Бановци понудила је цену у износу од 598.000,00 динара без ПДВ-а

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд, и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Биљана Мићић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд, Северни булевар бр.6, матични број 21202533, ПИБ 109563297 , понуда бр.37 од 22.02.2018.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

Scroll To Top