ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавке канцеларијског материјала

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавке канцеларијског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-7/2018
Број одлуке: 404-7/2018
Датум: 23.02.2018. године

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

 ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике

Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, у поступку јавне набавке канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће и Општинска управа), понуда број 30 од 19.02.2018.године.

 Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-7/2018, за јавну набавку канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће и Општинска управа), добра, а дана 07.02.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

 Предмет јавне набавке је набавку канцеларијског материјала (Скупштина општине,

Општинско веће и Општинска управа)-добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1. Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381

2. Bigz Office Group д.о.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића бр.17, матични број 20649470, ПИБ 106635732

3. Amphora д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 10, матични број 7470916, ПИБ 100037820

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

У понуди Понуђача Amphora д.о.о. Београд уочене су рачунске грешке. У складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама дана 21.02.2018. године тражена је сагласност наведеног понуђача за исправку истих. Сагласност понуђача добијена је мејлом 23.02.2018. године.

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Una Mega Shop ZTR из Ваљева понудио је цену 335.677,50 динара без ПДВ-а

2. Понуђач Bigz Office Group д.о.о. из Београда понудио је цену 406.809,45 динара без ПДВ-а

3. Понуђач Amphora д.о.о. Београд понудио је цену 407.692,00 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Una Mega Shop ZTR из Ваљева, заведена под бројем 30, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Славица Ђермановић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Una Mega Shop ZTR из Ваљева, Владике Николаја 35/А, Лам.Б, матични број 63038202, ПИБ 107855381, понуда број 30 од 19.02.2018.године.

 Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top