ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА о ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре

ОДЛУКА о ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-8/2018
Број одлуке: 404-8/2018
Датум: 23.02.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, Владе Зечевића бр.25, матични број 55836655, ПИБ 102789166, у поступку јавне набавке услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, понуда број 35 од 19.02.2018. године.

Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-8/2018, за јавну набавку услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000-надзор грађевинских радова, а дана 07.02.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

 Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора на радовима на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, услуге

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 666.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два понуђача:

1.“Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460

2.Пројектни биро Град пут Лозница, Плоча бб, матични број 63596841, ПИБ 108643925

3. СЗР “Пут“ Славко Џида предузетник, Владе Зечевића бр. 25, матични број 55836655, ПИБ 102789166

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, понудио је 0,98 % од вредности контролисаних радова

2. Понуђач Пројектни биро Град пут Лозница, понудио је 1,07 % од вредности контролисаних радова

3.Понуђач “Хармонија пројект“д.о.о. Ваљево, понудио је 1,23 % од вредности контролисаних радова

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР “Пут“ предузетник Славко Џида Ваљево, заведена под бројем 35, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће предметну услугу извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Пут“ Славко Џида предузетник, Владе Зечевића бр. 25, матични број 55836655, ПИБ 102789166, понуда број 35 од 19.02.2018. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

   Милан Урошевић

Scroll To Top