ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

Позив за достављање понуде

Назив наручиоца: Општинска управа Осечина

Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина

Интернет страница наручиоца : www.osecina.com

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке: израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за достављање понуде је најкасније до 05.03.2018. год. до 12 сати у ЗАТВОРЕНИМ ковертама са напоменом ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ пројекат постројење Отварање понуда извршиће се у просторијама Наручиоца у Осечини, Карађорђева бр.78, дана 05.03.2018. год. у 12,30 часова, када присутни овлашћени представник понуђача мора комисијски поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача, којим стиче право да учествује у поступку отварања понуда.

Понуде лично или поштом доставити на адресу: Општинска управа општине Осечина, ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина

Контакт особа: Драган Андрић, тел.014/451-311, e-mail: dragan.andric@osecina.com

konkursna-dokumentacija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-9/2018
Дана:14.02.2018.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: обавештење

У вези са објављеним позивом за ЈН бр.404-9/2018 – израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода конкурсна документација није објављена због техничких проблема па смо је објавили 14.02.2018. године.

Захваљујемо вам се на разумевању и сарадњи.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-9/2018
Дана:19.02.2018.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-9/2018 – израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода достављамо вам следеће:

Питање:

– у конкурсној документацији је дефинисана SBR технологија за третман отпадних вода, с обзиром да се ради о малом броју еквивалената (4000+4000) да ли пројектовано постројење могу да буду мала компактна постројења за третман отпадних вода ?

– Ког квалитета су инфлуенти с обзиром на то да се не ради само о комуналним отпадним водама, већ и о отпадним водама из индустријских погона?

– Потребна је и информација о квалитету ефлуента који се испушта на ушћу реке Пецке и Јадар?          

Одговор:

Генерални пројекат који је радио институт ,,Јарослав Черни“ предвидео је и оставио могућност избора три типа ППОВ. Стручни тим општине Осечина се определио за тип постројења који је и наведен у конкурсној документацији, заједно са пројектним задатком.

Приликом прикључивања индустријских погона на градску канализациону мрежу, узеће се у обзир квалитет тих отпадних вода, па самим тим и обавеза да изврше предтретман пре испуштања у градски колектор.

Реципијент   ефлуента је река Јадар која је сврстана у 2/3 категорију квалитета вода (податак од инспекцијске службе општине).

С поштовањем

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-9/2018
Дана:20.02.2018.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-9/2018 – израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода достављамо вам следеће:

Питање:

– у конкурсној документацији дефинисан је образац X изјаве понуђача о обиласку локације али није дата у конкурсној документацији. Молимо вас за појашњење за термин обиласка локације и образац изјаве о обиласку локације.

Одговор:

 Нема посебно одређеног термина за обилазак терена, већ се може обићи радним данима у времену од 07,30-15,30 часова уз најаву лицу за контакт о датуму обиласка, а према према потребама понуђача у току припреме понуде. Изјава о обиласку терена биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.osecina.com

 Лице за контакт: Драган Андрић, тел.014/451-311, e-mail: dragan.andric@osecina.com (стр.3 конкурсне документације).

obilazak-lokacije

С поштовањем,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

Scroll To Top