ВЕСТИ:

НВО

На основу чл.46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 12.02.2018.године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 74 економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Удружење АГРО РАСТ 45.000,00 дин.

Удружење Креативна Подгорина 45.000,00 дин.

Удружење пчелара Петар Враголић Пецка 30.000,00 дин.

Удружење пчелара Перо Јовановић Комирићанац 80.000,00 дин.

 

2. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 81, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Добровољно ватрогасно друштво 80.000,00 дин

Удружење свет око нас 70.000,00 дин.

ЛУ Миленко Павловић Пилот 50.000,00 дин.

Удружење Путеви Сокола 90.000,00 дин.

Удружење СРБ 777 Ваљево 12.000,00 дин.

3. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 117 економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Удружење пензионера општине Осечина 100.000,00 дин.

4. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 122, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Асоцијација ДУГА 50.000,00 дин.

5. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 126, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Удружење Опен Миндед 40.000,00 дин.

КУД “Крушик-Пластика“ Осечина 400.000,00 дин.

Плесни студио РМП “Колубара“ 60.000,00 дин.

КУД “Младост“ Пецка 300.000,00 дин.

Удружење за културу Добривоје и Добрила Пантелић 30.000,00 дин.

Центар за права рома колубарског округа 70.000,00 дин.

6. Да се средства Буџета општине Осечина на позицији 127 економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, расподеле следећим невладиним организацијама:

Црквена општина Царинска у Пецкој 450.000,00 дин.

Црквена општина Осладић 50.000,00 дин.

7. Овлашћује се председник општине да са Удружењима наведеним у ст.1, 2., 3., 4., 5. и 6. овог решења закључи уговоре о расподели средстава

8. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет

  Општинско веће општине Осечина

  Број 060-4/2018, дана: 12.02.2018.

Председник Већа,

  Драган Алексић

Scroll To Top