ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-9/2018
Број одлуке: 404-9/2018
Датум: 07.03.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, матични број 17526529, ПИБ103109358, понуда бр.39 од 05.03.2018. године, у поступку јавне набавке израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

Образложење

Наручилац је дана 12.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода, ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, бр. 404-9/2018, а дана 13.02.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности – услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 4.166.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1.Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, матични број 17526529, ПИБ103109358

2.Заједничка понуда: Водотехника д.о.о. Београд, Лабска 4, матични број 07456034, ПИБ 101994502 и Сафеге д.о.о. Београд, Београдска 27, матични број 20256605, ПИБ 104853836

3.Iwa Consalt д.о.о. Београд, Анастаса Јовановића 3, матични број 17245376, ПИБ 101601269

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: у понуди понуђача Iwa Consalt д.о.о. Београд није приложена лиценца 1 (једног) дипломираног инжењера машинства ( односно одговарајуће звање VII -1 степена стручне спреме) са лиценцом одговорног пројектанта (332) са искуством одговорног пројектанта ( у последњих 5 календарских година ) за минимум 1 идејни пројекат, који се односи на третман комуналних отпадних вода већ је приложена лиценца 330 одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

 

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Сет д.о.о. Шабац понудио је цену 3.690.000,00 динара без ПДВ-а
  2. Понуђачи – заједничка понуда Водотехника д.о.о. Београд и Сафеге д.о.о. Београд понудили су цену 3.750.000,00 динара без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда Сет д.о.о. Шабац, и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Жељко Андрић заменик члана Комисије и Драган Андрић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, матични број 17526529, ПИБ103109358, понуда бр.39 од 05.03.2018. године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top