ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка материјала за јавно осветљење

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује

ПОЗИВ за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за јавно осветљење добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 опрема за уличну расвету

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу, пословног капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 13.03.2018.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 13.03.2018. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna dokumentacija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-12/2018
Дана:05.03.2018.

ОСЕЧИНА

 

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-12/2018 – набавка набавка материјала за јавно осветљење достављамо вам следеће:

Питање:

– Колика је процењена вредност јавне набавке 404-12/2018?

Одговор:

У конкурсној документацији није уписана процењена вредност предметне набавке јер је тражени податак јаван обзиром да је План јавних набавки за 2018. годину објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници општине Осечина www.osecina.com .

С поштовањем,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-12/2018
Дана:06.03.2018.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-12/2018 – набавка материјала за јавно осветљење достављамо вам следеће:

Питање:

– Да ли је у питању грешка приликом уписивања количина у спецификацији, или је реч о фаворизацији одређеног понуђача ?

Одговор:

Није грешка

С поштовањем,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-12/2018
Дана:08.03.2018.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-12/2018 – набавка материјала за јавно осветљење достављамо вам следеће:

Питање:

– Ставка 5 спецификације – можете ли детаљније да опишете за који тип лампе се тражи заштитно стакло?

Одговор:

-заштитно стакло за сијалицу од 125 W

Питање: ставка 8. спецификације- уклопни сат за јавну расвету Енел- можете ли детаљније да опишете тражену ставку, да ли сат треба да има MTK или RTK пријемник, колико треба да има излаза, да ли је захтевани сат сличан Енел MS1 уклопном часовнику, DP1F или DP1 F US

Одговор:

– Дигитални уклопни часовник MS1 Енел за јавну расвету

С поштовањем,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
НАЧЕЛНИК
Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-12/2018
Дана:09.03.2018.

ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку за ЈН бр.404-12/2018 – набавка материјала за јавно осветљење достављамо вам следеће:

Питање:

– Да ли је у реду да наступимо као тип правног лица доо иако у додатним условима се наводи да понуђач мора бити регистрован као велепродаја ?

Одговор:

– Може да се учествује као доо.

 

 

С поштовањем,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top