ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-16/2019
Број одлуке: 404-16/2019
Датум:26.03.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.62, од 25.03.2019.године, у поступку јавне набавке извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 15.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, радови, набавка на коју се закон не примењује, извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево, бр. 404-16/2019, а дана 15.03.2019. године објавио позив на интернет страници општине Осечина и доставио позив на 3 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – радови.
Предмет јавне набавке је извођење хитних радова на уличном осветљењу у МЗ Горње Црниљево, радови .
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 230.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
”Бос пројект” д.о.о. Ваљево, Браће Недића 13/А, матични број 17025201, ПИБ 101492801
СЗР ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980
”Ом-електро” Лозница, Саве Ковачевића 9/10, матични број 62721570, ПИБ 107405616

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

СЗР ”Фер партнер” Осечина, понудио је цену 226.600,00 дин. без ПДВ-а;
”Бос пројект” д.о.о. Ваљево , понудио је цену 292.000,00 дин без ПДВ-а .
”Ом – електро” д.о.о. Ваљево, понудио је цену 292.000,00 дин. без ПДВ-а;

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда СЗР ”Фер партнер” Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.62, од 25.03.2019.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top