ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора: Набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години

Одлука о додели уговора: Набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години, добра – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-2/2018,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-2/2018 са Una Mega Shop STR Ваљево, Владике Николаја 35/А Ламела Б,  матични број 63038202, ПИБ 107855381.

Процењена вредност јавне набавке износи 480.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 496.000,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 484.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 24.01.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.01.2018. године.

Уговор је закључен до испоруке предметних добара .

Scroll To Top