ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину
ОДЛУКA  о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину

ОДЛУКA о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину

Наручилац : Општинска управа Осечина

Број ЈН : 404-21/2015

Број одлуке : 404-21/2015

Датум : 18.12.2015 године

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“бр.124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015 ) начелник Општинске управе Осечина, доноси

ОДЛУКУ

о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину,         бр.404-21-2015 због немогућности извршења

 

Образложење

 

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину, ЈН бр.404-21/2015, процењене вредности 1.200.000,00 динара без пдв-а, за коју је позив за подношење понуда објављен на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Општинске управе Осечина ( у даљем тексту: наручилац ) дана 28.05.2015 године, до истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде и то:

 

1.(28) ,,Фер партнер“Осечина,ул.Цара Душана бр.32, мат.бр.60494592,пиб                       104776980 и

2.(29) ,,Лукс електро“д.о.о.,Уб,ул.28.фебруара бр.2,мат.бр.17576062,пиб 103381878.

 

Комисија за предметну јавну набавку,после отварања понуда,спровела је стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

На основу стручне оцене понуда,именована комисија констатовала је да је најповољнија понуда понуђача,,Фер партнер“Осечина заведена под бројем 28 и предложила наручиоцу његов избор.

Наручилац је прихватио предлог комисије и донео дана 11.06.2015 године, Одлуку о додели уговора о јавној набавци у овом поступку понуђачу,,Фер партнер“Осечина,ул.Цара Душана бр.32,мат.бр.60494592,пиб 104776980, понуда заведена под бројем 28. од 08.06.2015 године.

Наведену одлуку,наручилац је доставио понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

Понуђач,,Лукс електро“д.о.о.,Уб,поднео је наручиоцу посредством пуномоћника захтев за заштиту права,који је примљен код наручиоца дана 18.06.2015 године. Предметни захтев благовремено је поднет у фази након доношења Одлуке о додели

уговора бр.404-21/2015 понуђачу,,Фер партнер“Осечина.

Наручилац је сходно члану 149. Закона о јавним набавкама дана 19.06.2015 године обавестио понуђаче да је у поступку предметне јавне набавке мале вредности,поднет захтев за заштиту понуђача.

На основу члана 153.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама, наручилац Општинска управа Осечина у поступку јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина бр.404-21/2015, доноси дана 22.06.2015 године, Одговор на захтев за заштиту права.

Наведени одговор на захтев за заштиту права, заједно са захтевом за заштиту права поднетог од понуђача,,Лукс електро“д.о.о.,Уб, као и фотокопирану документацију из поступка предметне јавне набавке мале вредности, наручилац је дана 22.06.2015 године послао Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,ул.Немањина бр.22-26 Београд.

Решењем потражнице јавног предузећа,,Пошта Србије“бр.127840 од 10.08.2015 године, утврђено је да је наведена пошиљка број АА000841420РС примљена 22.06.2015 године у статусу : пошиљка уручена примаоцу дана 24.06.2015 године.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 20.11.2015 године под бројем 4-00-1690/2015 донела Решење, којим се усваја захтев за заштиту права подносиоца захтева,,Лукс електро“д.о.о.,Уб и делимично поништава поступак јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина, ЈН број.404-21/2015,наручиоца општина Осечина,Општинска управа Осечина, у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр.404-21/2015 од 11.06.2015 године.

Такође,наведеним решењем које је примљено у Општинској управи Осечина дана 02.12.2015 године, обавезује се наручилац општина Осечина,Општинска управа Осечина, да подносиоцу захтева,,Лукс електро“д.о.о.,Уб, надокнади трошкове поступка заштите права у износу од 51.250,00 динара у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

У образложењу наведеног решења Републичка комисија обавезује наручиоца да у року од 25 (двадесет пет) радних дана од дана пријема истог,понови фазу стручне оцене понуда у оквиру предметног поступка јавне набавке, имајући у виду примедбе изнете у решењу.

С обзиром да је Решење Републичке комисије примљено у Општинској управи Осечина дана 02.12.2015 године и да се предметна јавна набавка односи на календарску 2015 годину, непотребно је поновити фазу стручне оцене понуда у оквиру предметног поступка јавне набавке, због немогућности њеног извршења.

Имајући у виду претходно наведено, а у складу сачланом 109.став 2. Закона о јавним набавкама,који гласи:,,Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,односно у наредних 6 месеци“, одлучено је као у изреци ове одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против ове Одлуке понуђач може преко наручиоца,поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана пријема исте.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                            Милан Урошевић

Scroll To Top