ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-35/2019
Број одлуке: 404-35/2019
Датум:24.07.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Ђорђе Врањеш ПР, BIT SAFETY, Нови Бановци Светосавска бр.1а/ локал /8, матични број 65416620, ПИБ 111447395, понуда бр.139 од 22.07.2019. године, у поступку јавне набавке израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 15.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда, услуге, бр. 404-35/2019,  а дана 15.07.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта безбедности саобраћаја у зонама школа на путевима II А и II Б реда

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY d.o.o. Београд, Северни булевар 6, матични број 21202533, ПИБ 109563297
 2. Бранка Бурсаћ Врањеш ПР Консултантске услуге, Нови Бановци, Светосавска бр.1а /26, матични број 64809253, ПИБ 110322804
 3. Ђорђе Врањеш ПР, BIT SAFETY, Нови Бановци Светосавска бр.1а/ локал /8, матични број 65416620, ПИБ 111447395

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Ђорђе Врањеш ПР, BIT SAFETY, Нови Бановци -понудио је цену 440.000,00 дин без ПДВ-а
 2. Понуђач Бранка Бурсаћ Врањеш ПР Консултантске услуге, Нови Бановци, понудио је цену 000,00 дин без ПДВ-а
 3. Понуђач FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY d.o.o. Београд, понудио је цену 000,00 дин без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача: Ђорђе Врањеш ПР, BIT SAFETY, Нови Бановци и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник Комисије,   Жељко Андрић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Ђорђе Врањеш ПР, BIT SAFETY, Нови Бановци Светосавска бр.1а/ локал /8, матични број 65416620, ПИБ 111447395, понуда бр.139 од 22.07.2019. године .

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана

од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top