ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда пројекта пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-36/2019
Број одлуке: 404-36/2019
Датум:26.07.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 2001928, ПИБ 103828460, понуда бр.140 од 24.07.2019. године и допунска понуда бр.141 од 25.07.2019.године, у поступку јавне набавке израда пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 17.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, израда пројекта пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м, услуге, бр. 404-36/2019,  а дана 18.07.2019. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

 1. “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 2001928, ПИБ 103828460
 2. “ASECO Engineering“д.о.о. Ваљево, Тржни центар насеље Колубара 2, локал 12, матични број 21236748, ПИБ 109755577
 3. Стефан Сибиновић ПР, Радња за пројектовање услуге и изградњу HEFEST ENGINEERING Ваљево ,   Насеље Ослободиоци Ваљева 77/6 , матични број 64589725, ПИБ 110022153

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, понудио је цену 246.600,00 дин без ПДВ-а
 2. Понуђач “ASECO Engineering“д.о.о. Ваљево, понудио је цену 000,00 дин без ПДВ-а
 3. Понуђач HEFEST ENGINEERING Ваљево понудио је цену 313.000,00 динара без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача: “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник Комисије,   Марија Степановић заменик члана Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 2001928, ПИБ 103828460, понуда бр.140 од 24.07.2019. године и допунска понуда бр.141 од 25.07.2019.године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top