ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ”Браћа Недић”

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ”Браћа Недић”

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-44/2019
Број одлуке: 404-44/2019
Датум:03.09.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Конинг д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број 07866097, ПИБ 101616024, понуда бр.157, од 29.08.2019.године, у поступку јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини

Образложење

Наручилац је дана 21.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредност, услуге, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини, бр. 404-44/2019,  а дана 21.08.2019. године објавио позив  на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, услуге.

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ”Браћа Недић”, топловода и топлотних подстаница у Осечини Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.600.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1  понуђач:

  1. Конинг д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број 07866097, ПИБ 101616024

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда у погледу испуњености услова и захтева тражених конкурсном документацијом.

Понуда понуђача:

  • Конинг д.о.о. Нови Сад, заведена под бројем 157 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом.
  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Конинг д.о.о. Нови Сад , понудио је цену у износу од 2.5000,00 дин. без ПДВ-а
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Конинг д.о.о. Нови Сад, бр. 157 од 29.08.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић  члан Комисије и Марија Степановић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Конинг д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број 07866097, ПИБ 101616024, понуда бр.157, од 29.08.2019.године .

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top